Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

By on 4 februari, 2024
Arkivbild

Sverige har tidigare haft nationella strategier mot våldsbejakande extremism och terrorism, men ingen nationell strategi mot organiserad brottslighet. Detta trots att den organiserade brottsligheten är systemhotande, och påverkar såväl människors trygghet och säkerhet som samhällsviktiga funktioner.

Regeringen har därför, efter ett års arbete i samspel med myndigheter och andra centrala aktörer, beslutat om Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet.

– Den organiserade brottslighetens destruktiva kraft underskattades allt för länge i allt för stora delar av samhället. Sedan regeringsskiftet pågår därför en stor omläggning av politiken för att trycka tillbaka brottsligheten och återupprätta tryggheten för hederliga medborgare i hela landet. Att Sverige inte har haft en nationell strategi mot organiserad brottslighet är en brist som vi nu åtgärdar, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Strategin syftar till att ge en tydligare inriktning för hela systemets arbete mot organiserad brottslighet och reducera de sårbarheter som brottsligheten utnyttjar. Den nationella strategin formulerar därför problembilder, anger inriktningar för åtgärder, pekar ut centrala aktörer och redogör för det viktigaste arbetet som pågår och som behöver vidtas framöver.

– För första gången samlar vi myndigheter och centrala aktörer runt samma problembild och riktning. Det handlar om konkret och offensiv handling, och om att skapa en större kraft i hela samhällets förmåga att förebygga och bekämpa den organiserade brottsligheten. Samtidigt ska strategin bidra till att öka trycket bakom de reformer som vi månad för månad rullar ut för att göra det svårare att vara kriminell i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I strategin lyfts fem viktiga områden fram där arbetet behöver förstärkas: 

  • Insatser behöver riktas mot individer för att stoppa kriminella karriärer.
  • De kriminellas tillgång på illegala vapen och explosiva varor behöver minska.
  • Vi måste slå sönder den kriminella ekonomin. 
  • Samhället behöver bli mer robust mot otillåten påverkan från kriminella aktörer. 
  • Det måste bli svårare att fuska med identiteter och myndigheternas möjligheter att utbyta information måste förbättras.

Utifrån strategin kommer regeringen framöver att på sedvanligt sätt bereda och besluta om myndighetsuppdrag, utredningsuppdrag, propositioner och förordningar m.m. Regeringen avser att löpande följa arbetet inom respektive strategiskt målområde och återkomma till riksdagen med en samlad redovisning av hur arbetet mot organiserad brottslighet fortskrider. 

I arbetet med att ta fram strategin, som spänner över flera politikområden, har möten hållits med myndigheter i rådet mot organiserad brottslighet och med företrädare för kommuner och andra aktörer för att inhämta information om deras perspektiv, utmaningar och behov.

Pressträff

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login