Tillgången på äldre antibiotika ska undersökas

By on 26 augusti, 2023
Arkivbild

Fler åtgärder för att stärka tillgången på äldre antibiotika ska undersökas. Regeringen har under sommaren gett uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, för att förbättra tillgången till antibiotika.

Det ena uppdraget rör en ersättningsmodell för att tillhandahålla ett buffertlager av prioriterade äldre preparat. Det andra uppdraget rör en fördjupad analys takprissystemets effekter på tillgången av äldre antibiotika.

– Hotet om att vi inte ska kunna behandla bakteriella sjukdomar med antibiotika i framtiden hänger över oss. I förlängningen är det modern sjukvård som står på spel. Vi måste säkerställa tillgången till de preparat som är lämpligast utifrån aspekterna behandling och pris, såväl som ur hållbarhet när det gäller resistens, säger socialminister Jakob Forssmed.

I regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens är den övergripande målsättningen att vi fortsatt ska ha möjlighet att behandla bakteriella infektioner hos människor och djur. Brist på antibiotika är ett problem som även finns i rikare länder, däribland Sverige.

Om det råder brist på de rekommenderade förstahandspreparaten finns det en risk att alternativ skrivs ut som är dyrare, har fler negativa bieffekter eller som är sämre ur resistenssynpunkt.

Tillgången till äldre antibiotika ska säkerställas genom buffertlagring

Tillgången till de rekommenderade förstahandspreparaten, oftast äldre sorters antibiotika, måste säkerställas. Sverige har ur ett internationellt perspektiv kommit långt för att hitta ersättningsmodeller som gynnar tillgången på den svenska marknaden.

Regeringen anser att det finns behov av en särskild satsning i fråga om äldre antibiotika och har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om en ny ersättningsmodell där läkemedelsföretag får ersättning för att tillhandahålla ett buffertlager av prioriterade äldre antibiotikaprodukter på den svenska marknaden.

Folkhälsomyndigheten ska utveckla kriterierna och riktlinjerna för en sådan modell och även utreda möjligheten till eventuellt samarbete eller samordning med övriga nordiska länder. Folkhälsomyndigheten ska även använda lärdomar från myndighetens pilotstudie om tillgänglighet till nya antibiotika.

Takprissystemets effekter på tillgången till antibiotika ska analyseras

Takprissystemet är ett system för att skapa lägre och jämnare priser för utbytbara läkemedel. Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att göra en fördjupad analys av hur de justeringar som är planerade av takprisnivåerna under 2023 och 2024 påverkar tillgången till äldre antibiotika. TLV ska även göra en bedömning av om ytterligare åtgärder, inom ramen för takprissystemet, behöver vidtas för att i ännu högre grad stärka tillgången. 

Högnivåmöte om antibiotikaresistens 2024

Regeringen förbereder för det särskilda högnivåmöte om antibiotikaresistens som äger rum vid FN:s generalförsamling 2024. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att stödja regeringen i dessa förberedelser samt att hantera eventuella slutsatser från mötet som rör andra internationella initiativ inom antibiotikaresistens-området.

– Sverige har framgångsrikt drivit frågan om antibiotikaresistens under EU-ordförandeskapet och lyckats förhandla fram nya ambitiösa rekommendationer för medlemsländerna. Internationellt samarbete är avgörande för att bekämpa den tysta pandemi som antibiotikaresistens utgör och jag har goda förhoppningar om att vi kommer att göra fler framsteg under högnivåmötet vid FN:s generalförsamling nästa år, säger socialminister Jakob Forssmed.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login