Bostadsbyggandet föll under juni

By on 25 juli, 2023
Arkivbild

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,4 procent mellan maj och juni enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet minskade med 0,5 procent medan övrigt byggande ökade med 1,0 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 10,2 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 22 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade med 0,4 procent under juni, vilket var i linje med förra månadens ökning. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -10,2 procent i juni, en mindre nedgång än förra månadens utfall.

-Byggstartsindikatorn har ökat något under maj och juni. Uppgången utanför bostadssektorn kompenserar för en fortsatt nedgång för bostadsbyggandet. Fortfarande ligger dock indikatorn på historiskt låga nivåer. Det låga byggandet blir ännu mer uttalat om man beaktar att indikatorn bygger på uppskattade projektkostnader och att byggkostnaden per kvadratmeter ökat kraftigt de senaste åren, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet fortsätter minska

Förra månadens uppgång för bostadsbyggandet har nu reviderats ned till en nedgång. Även tidigare månadsutfall har reviderats ned. Det innebär att byggstartsindikatorn för bostäder nu minskat 22 månader i rad. Under juni var nedgången 0,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol är indikatorn 38,6 procent lägre, sedan toppen i augusti 2021 är nedgången 54 procent.

-Byggstarterna i bostadssektorn har nu fallit brant i nästan två års tid. De stigande byggkostnaderna innebär att nedgången räknat i kvadratmeter eller antalet lägenheter är ännu större än vad indikatorn visar. Nedgången ser ut att ha börjat plana ut de senaste månaderna, vilket är positivt. Men fortfarande står vi inför en period då betydligt färre bostäder än tidigare kommer att tillföras bostadsmarknaden, säger Tor Borg.

Stor skillnad mellan Byggstartsindikatorn och den officiella statistiken

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Årstakten för byggstartade bostäder nådde sin topp i början av 2022 enligt den officiella statistiken och har därefter vikit av nedåt. Byggstartsindikatorn toppade däremot redan under hösten 2021 och har därefter fallit snabbare än vad de officiella siffrorna visar. Indikatorn signalerar nu en årstakt strax över 25 000 byggstartade bostäder till hösten, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Uppåt utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande ökade med 1,0 procent under juni vilket var något lägre än förra månadens uppgång, som reviderats upp något. Årstakten var 21,6 procent, en inbromsning jämfört med föregående månader.

-Byggstarter av ett antal större byggprojekt, bl.a. skolor, vård, kontor och logistik har bidragit starkt till att byggandet utanför bostadssektorn ökat, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, juni 2023

  Indextal, jan2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 186,2 +0,4% -10,2%
Bostäder 130,9 -0,5% -38,6%
Övriga byggnader 244,5 +1.0% +21,6%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för drygt 133 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 54,3 mdkr. Det är en nedgång med 45,4 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 79,0 mdkr, en uppgång med 16,0 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

  Totalt Bostäder Övriga byggnader
jun-23 133,3 mdkr 54,3 mdkr 79,0 mdkr
jun-22 162,7 mdkr 99,7 mdkr 63,0 mdkr
jun-21 156,0 mdkr 89,8 mdkr 66,2 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det gjorts en del större revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet för fjärde kvartalet 2022 med 2 procent, för första kvartalet 2023 med 4 procent, för april och maj med 7 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar med knappt 2 procent för det första kvartalet 2023 och omkring 3,5 procent för april och maj. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för 2023 med 0,5 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte ändrats märkbart.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

  Indextal, jan 2011=100   Månatlig förändring   Årlig förändring  
Totalt            
jun-23 186,2   +0,4%   -10,2%  
maj-23 185,3 (186,4) +0,6% (+0,6%) -12,3% (-11,8%)
apr-23 184,2 (185,3) 0,0% (0,0%) -14,1% (-13,6%)
Bostäder            
jun-23 130,9   -0,5%   -38,6%  
maj-23 131,6 (142,3) -0,6% (+0,3%) -42,8% (-37,9%)
apr-23 132,4 (141,9) -2,1% (-0,7%) -45,8% (-41,5%)
Övriga byggnader            
jun-23 244,5   +1,0%   +21,6%  
maj-23 242,0 (232,7) +1,3% (+0,7%) +26,4% (+20,9%)
apr-23 238,9 (231,0) +1,3% (+0,5%) +30.2% (+25,1%)

Källa: Byggfakta

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Byggfakta

You must be logged in to post a comment Login