Den statliga administrationen växer, trots försök till effektivisering

Av på 20 mars, 2021
Arkivbild.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att åtgärderna endast har haft begränsad effekt, och att regeringen bör intensifiera sitt arbete – bland annat genom att möjliggöra ökad samordning.

Det statliga arbetet brukar delas in i kärnverksamhet och stödverksamhet, där stödverksamheten bland annat utgörs av administration som lönehantering, verksamhetsuppföljning och diarieföring.

I de förvaltningspolitiska målen, som riksdagen har ställt sig bakom, ingår att ha en bra balans mellan kärn- och stödverksamhet, där administrationens roll bland annat är att säkerställa att myndigheterna följer lagar och regler samt har god kontroll på sin verksamhet.

Myndigheterna lägger betydande resurser på sin administration, och regeringen har genomfört flera åtgärder för att åstadkomma effektiviseringar. Ett exempel är inrättandet av Statens Servicecenter, som bland annat sköter lönehantering åt många statliga myndigheter.

Riksrevisionens granskning visar dock att regeringens åtgärder som helhet endast har haft begränsad effekt, och att det finns tydliga indikationer på att det administrativa arbetet växer snabbare än vad kärnverksamheterna gör.

– Administrationen har en viktig roll inom statliga myndigheter, men som för all annan statlig verksamhet är det viktigt att säkerställa att den utförs på ett så effektivt sätt som möjligt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen bedömer att förbättrad samordning är ett av de verktyg som skulle kunna användas för att öka effektiviteten inom administrationen av statlig verksamhet.

– Ett talande exempel är att myndigheterna på egen hand har behövt hantera de förändringar som införandet av dataskyddslagen (GDPR) har inneburit. Här hade mer samordning sannolikt bidragit till effektivare resursanvändning, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att medel som frigörs när enklare administrativa arbetsmoment inom myndigheterna effektiviseras snarare används till mer kvalificerat administrativt stöd än till mer kärnverksamhet.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  • undersöka om digitaliseringen av myndigheternas administrativa verksamhet kan underlättas genom ökad samordning eller förbättrade rättsliga förutsättningar.
  • utvärdera hur införandet av Statens servicecenter har påverkat de administrativa kostnaderna inom staten och ta ställning till hur reformen bör drivas vidare
  • undersöka om andra typer av åtgärder kan vidtas för att intensifiera arbetet med att ge myndigheterna goda förutsättningar för att effektivisera eller på andra sätt minska sin administration.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Riksrevisionen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in