Högst andel ekologiska mjölkkor i Örebro län

By on 21 juni, 2022
Foto: Jenny Lindberg

I juni 2021 var 329 900 av Sveriges nötkreatur ekologiskt hållna, en minskning med knappt 1 procent jämfört med 2020. Antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade medan antalet kvigor, tjurar och stutar minskade. Antalet ekologist hållna får och lamm minskade för tredje året i rad och 2021 var antalet får och lamm 3 procent färre jämfört med 2020. Även antalet ekologiska värphöns minskade för tredje året i rad.

I juni 2021 var 57 300 mjölkkor ekologiskt hållna vilket motsvarar 19 procent av det totala antalet mjölkkor i Sverige. Antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar uppgick till 74 400 eller 35 procent av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige. Totalt var 23 procent av nötkreaturen i Sverige ekologiskt hållna 2021.

Färre antal ekologiska får och lamm samt värphöns

I figuren nedan redovisas utvecklingen av antalet ekologiskt hållna djur sedan 2009. Av figuren framgår att samtliga redovisade djurslag har ökat i antal sedan 2009. Sedan 2018 har antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar varit relativt stabilt medan antalet tackor och baggar samt värphöns minskat. 2021 var 20 procent av det totala antalet tackor och baggar ekologiska. Motsvarande andel för värphöns var 18 procent.

Antal djur inom ekologisk djurhållning

Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen är liten, ungefär 3 respektive 1 procent av det totala antalet djur i Sverige. Under 2021 ökade antalet ekologiska grisar medan antalet slaktkycklingar minskade något.

Västra Götaland har flest antal ekologiska mjölkkor

Nästan en fjärdedel av de ekologiska mjölkkorna fanns i Västra Götalands län. I juni 2021 fanns 24 procent av det totala antalet svenska ekologiska mjölkkor i länet. Lägger vi samman Västra Götalands län med Östergötlands, Jönköpings och Skåne län så står de för 52 procent av samtliga ekologiska mjölkkor i Sverige.

Om vi däremot ser till andelen ekologiska mjölkkor inom respektive län så har Örebro län högst andel, 41 procent, följt av Dalarnas och Uppsala län med 38 respektive 36 procent. I Västra Götaland var 25 procent av antalet mjölkkor ekologiska.

Andel ekologiska mjölkkor av det totala antalet mjölkkor per län i procent

Örebro län
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login