Krisberedskap och civilt försvar ska förstärkas

By on 8 juli, 2023

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder, för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap.

– Transportsektorn behöver utvecklas och stärka sin förmåga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner, både vid olika typer av fredstida kriser och vid höjd beredskap eller krig. Det är en angelägen fråga och därför har regeringen beslutat om ett särskilt uppdrag till Trafikverket, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket ska föreslå åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap och ytterst krig för myndigheterna inom beredskapssektorn Transporter, där Trafikverket är samordnande sektorsmyndighet. I detta ingår till exempel att Trafikverket ska analysera uthålligheten inom reparations- och röjningsberedskap. 

Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget samverka med Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra berörda myndigheter.

Trafikverket också beakta det uppdrag som regeringen gav myndigheten den 15 juni 2023 om att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Om det är möjligt ska Trafikverket redogöra för vilka förslag inom det uppdraget som även bidrar till att stärka krisberedskapen, det civila försvaret eller beredskapsförmågan.

Trafikverket ska även ta hänsyn till det uppdrag om förslag till prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret som regeringen den 17 maj 2023 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB ska i sitt uppdrag samverka med sektorsansvariga myndigheter och Trafikverket är ansvarig för sektorn Transporter.

Trafikverket ska redovisa det nya uppdraget om stärkt krisberedskap och civilt försvar senast den 15 januari 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login