Över 1 800 jobb skapades i landsbygdsprogrammet

By on 12 december, 2021
Foto: Scandinav

Uppföljningen Nya jobb i landsbygdsprogrammet 2014–2020 visar att investeringsstöd och stöd till lokalt ledd utveckling bidrog till drygt 1 800 jobb under perioden 2014–2020. Utveckling av nya jobb är ett av landsbygdsprogrammets prioriterade mål, vid sidan av miljö och klimat samt konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk. Jordbruksverket utvärderar kontinuerligt resultat från landsbygdsprogrammet som presenteras i uppföljnings- och utvärderingsrapporter.

Antalet nya jobb har räknats ihop för fyra av landsbygdsprogrammets stöd: investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring, investeringsstöd till förädling, investeringsstöd till nya jobb på landsbygden och stöd till lokalt ledd utveckling. Av de fyra stödens samlade budget har cirka 70 procent delats ut inom investeringsstödet till jordbruk, trädgård och rennäring.

Flest jobb har skapats inom mjölk- och nötköttsproduktionen

Investeringsstöd som har betalats ut inom mjölk- och nötköttsproduktionen har bidragit med cirka 445 nya jobb. Det är den produktionsgren som har bidragit med flest jobb. Totalt sett har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med 3 procent under perioden. Landsbygdsprogrammet har troligen bidragit till en dämpning av minskningen.

Inom andra verksamheter än jordbruksproduktion och inom lokalt ledd utveckling har jobb främst skapats inom besöksnäring och turism.

Ungefär lika många nya jobb har gått till män som till kvinnor

Fördelningen mellan andelen jobb som har gått till män respektive kvinnor inom de fyra stöden är jämn: kvinnor har fått 52 procent av de nya jobben och män 48 procent. Men om man tittar på de enskilda stöden är könsfördelningen något mer ojämn. Inom investeringsstödet till andra verksamheter på landsbygden än jordbruksverksamhet har exempelvis 58 procent av jobben gått till kvinnor. Detta stöd riktas till exempelvis besöks- och hästnäringen. Även inom stöd till lokalt ledd utveckling har fler jobb gått till kvinnor (54 procent).

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login