Så har covid-19 förändrat vårt beteende

By on 2 oktober, 2023
Arkivbild

Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande enligt Folkhälsomyndighetens statistik¹. Trots det är nära 90 procent inte rädda för att smittas av covid-19. Pandemin har dock påverkat vårt beteende – bland annat undviker var femte person folkmassor. Det visar en ny undersökning hos drygt 3 300 svenskar, genomförd av Kantar Public.

Kantar Public har på uppdrag av Pfizer genomfört en undersökning i Sverige för att ta reda på mer om hur människor påverkats av covid-19-pandemin. 35 procent upplever att pandemin fortfarande påverkar sättet att leva. Förbättrad handhygien (44%), att hålla fysiskt avstånd (32%) samt undvika folkmassor (22%) ligger i topp över påverkade beteenden.

Undersökningen visar också att drygt 6 av 10 (61%) i riskgrupperna skulle hålla samma försiktighetsnivå vid en framtida pandemi som under den senaste. Till riskgrupperna hör bland annat personer med hög ålder, kronisk lung- eller hjärtsjukdom, avsaknad av covid-19-vaccination eller kraftig övervikt.¹

– Det är fortfarande viktigt att skydda sig mot smitta och att testa sig så snabbt som möjligt vid symtom om man tillhör en riskgrupp. Det är också av stor vikt att ha ett fullgott vaccinationsskydd och veta att det finns antiviral behandling mot covid-19 för personer som tillhör riskgrupp. Det är viktigt att behandlingen påbörjas tidigt i sjukdomsförloppet för att undvika sjukhusinläggning och minska risken för svår covid-19, säger Christian Gerdesköld Rappe, medicinskt sakkunnig inom infektionssjukdomar på Pfizer i Sverige.

Okunskap om vikten av påfyllnadsdos

Undersökningen visar att drygt varannan person i riskgrupp har kunskap om vad som gäller för påfyllnadsdos av vaccin vid covid-19 (55%). I gruppen som inte tillhör en riskgrupp är siffran 36 procent. Äldre personer utgör en betydande andel i riskgrupperna och enligt siffror från Folkhälsomyndigheten² fyller färre personer i riskgrupp på sin vaccindos (47% i gruppen över 80 år). Detta trots att FoHM fastslår vikten av att äldre vaccinerar sig med en påfyllnadsdos, då det ger ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom.²

7 av 10 känner inte till antiviral behandling

Undersökningen visar att det finns en okunskap i riskgrupper om antivirala behandlingar – 70 procent känner inte till att det finns antiviral behandling mot covid-19, medan motsvarande siffra bland personer i riskgrupp och multisjuka är 65 respektive 63 procent.

– Nu under hösten väntas smittspridningen öka även om nivåerna i jämförelse med tidigare inte alls väntas bli lika höga. För att skydda riskgrupperna behöver vi följa utvecklingen och höja kunskapen kring hur de mest utsatta kan både förebygga och behandla covid-19, säger Christian Gerdesköld Rappe, medicinskt sakkunnig inom infektionssjukdomar på Pfizer.

Fakta: Paxlovid – ett antiviralt läkemedel mot covid-19

  • Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) är ett antiviralt läkemedel som hindrar SARS-CoV-2 viruset från att föröka sig i cellerna och därmed förhindrar virusreplikation.³
  • Läkemedlet är godkänt för behandling av vuxna som inte behöver syrgastillförsel och har ökad risk att utveckla svår covid-19. Paxlovid ska tas så snart som möjligt efter att diagnosen covid-19 har ställts och inom 5 dagar från symtomdebut.⁴
  • I EPIC-HR-studien, som låg till grund för godkännandet, har Paxlovid visat att läkemedlet minskar risken för sjukhusvård eller död med 88 procent jämfört med placebo, under förutsättning att det sätts in inom 5 dagar efter symtomdebut.

Om undersökningen från Kantar Public:

Undersökningen har genomförts hos den svenska allmänheten, 18–79 år, via webbenkät med Kantar Publics slumpmässigt rekryterade Sifo-panel. 3 303 intervjuer har genomförts. Minst 150 intervjuer har genomförts i varje län, förutom storstadslänen (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) där minst 200 intervjuer gjorts. Undersökningen är utförd på uppdrag av Pfizer och genomförd under perioden 21–31 maj 2023.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Pfizer

You must be logged in to post a comment Login