Stabil utveckling för den statliga bolagsportföljen

By on 20 juni, 2023
Arkivbild

Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 850 miljarder kronor, en ökning med ca 30 miljarder kronor visar den skrivelse för verksamhetsåret 2022 som publiceras i dag.

Det estimerade värdet ökade för sjunde året i rad och under året noterades den högsta samlade omsättningsnivån någonsin för portföljen, bolagen fortsätter även att ligga i framkant vad gäller välbalanserade styrelser och ledningsgrupper.

Under året ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med ca 30 miljarder kronor, eller knappt 4 procent. Utdelningar till staten under 2022, för verksamhetsåret 2021, uppgick till rekordnivån 50 miljarder kronor. Sammantaget genererade den statliga bolagsportföljen därmed en totalavkastning om ca 9 procent under 2022.

Resultaten i korthet:

 • Under 2022 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med ca 30 miljarder kronor, eller knappt 4 procent.
  .
 • Den största värdeförändringen i den statliga bolagsportföljen under det senaste året stod basindustri/energisektorn för. Tillsammans med fastighetssektorn, som också utvecklades positivt, summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till knappt 70 miljarder kronor.
  .
 • Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med 16,8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 476,2 miljarder kronor för helåret 2022.
  .
 • Resultatet efter skatt för helåret 2022 minskade och uppgick till 23,3 miljarder kronor.
  .
 • Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från LKAB, Akademiska Hus, SBAB och Svenska Spel. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2022 uppgår till 23,0 miljarder kronor. De största utdelningarna står LKAB och Vattenfall för, 7,5 respektive 4,0 miljarder kronor.
  .
 • Den statliga bolagsportföljen är unik i det avseendet att den i år är helt jämställd på både styrelse- och vd-nivå. Efter årsstämmorna 2023 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 50 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent. Andelen kvinnor som vd var 50 procent vid årsskiftet 2022/23 och motsvarande andel för ledningsgruppen exkl. vd var 44 procent.

Ägarpolicy

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 beslutades i februari 2020 och är därmed oförändrade sedan 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2019/20:140 – regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2020/06/skr.-201920140).

Regeringen avser att inom ramen för denna ägarpolicy fortsätta att utveckla bolagsstyrningen samt att vid behov revidera statens ägarpolicy.

Mer information om skrivelsen: 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande
Regeringen har i dag den 20 juni 2023 överlämnat skrivelsen 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Skrivelsen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login