Stora brister i regionernas rutiner för att möta utsatta för sexuell exploatering

By on 15 november, 2021
Ny rapport från Child10, Ellencentret och Inte Din Hora kartlägger regionernas rutiner för att möta utsatta för kommersiell sexuell exploatering.

Sveriges regioner visar stora brister i rutinerna för att möta personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. En av 20 regioner ställer rutinmässiga frågor för att identifiera utsatta för kommersiellt sexuellt våld och endast var fjärde region polisanmäler fall där barn exploateras.

Det visar den nya rapporten “Exploaterad men inte våldsutsatt” som organisationerna Child10, Ellencentret och Inte Din Hora har släppt.

– Nästan alla regioner saknar rutiner för att fånga upp utsatta för kommersiell sexuell exploatering. Det här är oerhört allvarligt eftersom det innebär att utsattas chans att få rätt vård och stöd är liten, trots att det är regionernas ansvar att erbjuda just detta, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare på stiftelsen Child10 som jobbar mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Kartläggningen av vården till personer som är eller har varit utsatta för kommersiell sexuell exploatering genomfördes under perioden maj-juli 2021. Av de tjugo regioner som besvarade enkäten uppger endast en att de ställer rutinfrågor om kommersiellt sexuellt våld. Lika få regioner (1 av 20) har rutiner för att säkerställa att vårdpersonal har grundläggande kunskap om prostitution, människohandel och sexuell exploatering av barn.

– Utan kunskap har vården inga möjligheter att ge ett förtroendeingivande bemötande och sätta in rätt insatser. Det gör att utsatta fortsätter att utsättas, och slutar att be om hjälp, säger Cassandra Hedberg, ordförande för Inte Din Hora, en gräsrotsorganisation för personer med egna erfarenheter av prostitution, människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering.

I enkätfrågorna som har ställts till ordföranden i respektive regions regionstyrelse samt till ordföranden i regionernas hälso- och sjukvårdsnämnd svarar endast var fjärde region att de har rutiner för att polisanmäla när barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering. De regioner som har rutiner uppger att de endast polisanmäler om barnet är under 15 år eller vid särskilt grova brott.

– Att kommersiell sexuell exploatering av barn inte polisanmäls tyder på att man inte ser det som en våldsutsatthet. Genomgående kan vi se att det synsättet är ett mycket stort hinder för tillgången till vård för tjejer och kvinnor som utsätts, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare på Ellencentret som möter barn och unga utsatta för sexuell exploatering.

Nyckelresultat från rapporten:

  • 1 av 20 regioner ställer rutinfrågor om kommersiell sexuell exploatering
  • 1 av 20 regioner har rutiner för att all vårdpersonal ska ha grundläggande kunskap om prostitution, människohandel och sexuell exploatering av barn
  • Fyra av fem regioner saknar specialiserade verksamheter för målgruppen
  • Var fjärde region har som rutin att polisanmäla när ett barn utsatts för utnyttjande genom köp av sexuell handling

Sverige
Örebronyheter

Källa Stenbecks Stiftelse
Om rapporten: 
Kartläggningen genomfördes under perioden maj-juni 2021 genom en enkät till ordföranden i respektive regions regionstyrelse samt till ordföranden i respektive regions hälso- och sjukvårdsnämnd. 20 av 21 regioner besvarade enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 95 procent.

You must be logged in to post a comment Login