Utökat ansvar väcker frågor

By on 21 september, 2023
Arkivbild

Utökat ansvar väcker frågor om ”budget i balans”, för Tillväxtförvaltningen i Lindesberg.

Tillväxtförvaltningen i Lindesberg kommun har tagit över ansvaret för kommunens park- och idrottsanläggningar från Samhällsbyggnad Bergslagen – en verksamhet som går med underskott.

Vad kommer det att innebära för förvaltningens kultur- och fritidsenhet med ansvar för bland annat bibliotek och kulturhistoriska arkivet om man ska ha en budget i balans? Frågan har behandlats i Tillväxtnämnden.

När Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upphörde 1 januari 2023 tog Tillväxtnämnden/Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun över ansvaret för ”park och idrott” där arbetet fortfarande pågår för att se över hur den totala driftbudgeten ska fördelas mellan kommunens nämnder/förvaltningar.

Park & idrott har för 2023 en budget på 15,5 miljoner kronor jämfört med Kultur & bibliotek som har en budget på 15,9 miljoner kronor och Föreningsbidrag & lokaler som har en budget på 47,5 miljoner kronor i Tillväxtförvaltningens budget.

Vad innebär det utökade ansvaret om Tillväxtförvaltningen ska ha en budget i balans?

Reservation mot beslut om handlingsplan

På Tillväxtnämndens sammanträde 16 maj 2023 beslutades bland annat att ”uppdra till förvaltningschefen att återkomma med en handlingsplan för en budget i balans och redovisa den för nämnden vid sammanträdet i september.”

Oppositionen i nämnden – Nafih Mawlod (S), Sofié Krantz (S), Ulla Lundqvist (S) och Magnus Storm (C) – reserverade sig mot beslutet

– Vi reserverade oss emot att förvaltningen skulle behöva ta fram en handlingsplan på att få en budget i balans då underskottet beror på att park/idrott visar på ett minus. Park och Idrott är en verksamhet som förvaltningen fick ta över 1 januari i år då man omorganiserade Samhällsbyggnad Bergslagen. Vi anser att en handlingsplan kan resultera i att man gör besparingar på saker som inte är nödvändiga då underskottet beror just på en ny verksamhet som man ännu inte har ett helårsresultat över. Det kan ju visa sig efter ett år att den budget man fått tilldelad för denna verksamhet varit för låg i sammanhanget och att man då varit underfinansierade för sitt uppdrag, förklarar Magnus Storm (C).

Beslutet upphävs med nytt datum för redovisning

På Tillväxtnämndens sammanträde 19 september 2023 upphävdes det tidigare beslutet avseende en handlingsplan för en budget i balans. Istället ges Parkenheten i uppdrag att genomlysa verksamheten i syfte att kartlägga förutsättningarna för en budget i balans – och en redovisning av genomlysningen verksamheterna park och idrott bör vara Tillväxtnämnden tillhanda senast i mars 2024.

”Då nämnden fått in en ny verksamhet som redan från start har ett prognostiserat underskott är det viktigt att noggrant genomlysa den nya verksamhetens avseende personalresurser kontra uppdrag samt övriga förutsättningar, innan ett beslut om en handlingsplan för budget i balans tas. Vi ser att förvaltningen på ett tillfredsställande sätt arbetat mot en budget i balans i övriga verksamheter där förvaltningen haft rådighet. Majoriteten anser inte att det till september månad 2023 varit möjligt för förvaltningen att genomlysa den nya verksamheten tillräcklig för att skapa en rimlig handlingsplan för en budget i balans inom den nya verksamheten. Vi inser att det kan dröja ytterligare tid innan konsekvenserna av omorganisationen är tydliga. Vi föreslår därför att uppdraget att skapa en handlingsplan för en budget i balans upphävs och vi uppdrar till förvaltningen att genomlysa parkenhetens verksamhet i syfte att kartlägga förutsättningarna för en budget i balans”, skriver Tom Persson (SD) och Conny Ärlerud (M) – ordförande respektive vice ordförande i Tillväxtnämnden.

Ekonomi | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login