Utredning om CETA överlämnad

By on 7 maj, 2017

Kommerskollegiums fördjupade utredning om handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA-avtalet, har nu överlämnats till regeringen.

Vår bedömning är att avtalet i stort inte går utöver den lagstiftning som vi har i Sverige och de internationella avtal som Sverige redan anslutit sig till, samt att CETA-avtalet kan skapa ökade möjligheter för samarbete kring miljö- och djurskydd, säger Anna Stellinger, generaldirektör.

Kommerskollegium har haft uppdrag att djupare analysera investeringsskyddet, avtalets effekter på svensk lagstiftning, policyutrymme och skyddsnivåer. Kollegiet har gjort följande bedömningar utifrån sin tolkning av CETA-avtalet och efter samråd med berörda svenska myndigheter:

Det finns inte något som talar för att svensk lagstiftningsprocess skulle kunna försenas eller försvåras till följd av CETA.
Staten har rätt att införa striktare lagstiftning utan att bli skyldig att betala ersättning till investerare om åtgärden sker för det allmännas bästa, är proportionell i förhållande till sitt syfte och inte diskriminerande.

Investeringsskyddet i CETA innehåller vissa svagheter. Eftersom avtalet medger en möjlighet att ändra och komplettera de processuella reglerna i efterhand bör Sverige aktivt följa detta arbete och tillvarata möjligheten till korrigering.

En kemikalie som konstaterats kunna utgöra en potentiell risk men vars farlighet inte är helt vetenskapligt fastställd kan förbjudas utan risk för att svenska staten blir skadeståndsskyldig.
Det finns inget som begränsar möjligheterna att i en offentlig upphandling ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd eller rättvisemärkning så länge kraven inte diskriminerar utländska företag och i övrigt följer svensk lagstiftning.

CETA påverkar inte Sveriges förmåga att bevara eller återinföra offentliga monopol eller andra former av ensamrätt inom sektorer som bedöms som samhällsnyttiga.
Varken svensk köttproduktion eller svenskt lantbruk kommer att påverkas i någon betydande grad av de marknadsöppningar för kanadensiskt kött som CETA medför.

Kollegiet har under arbetet genomfört samråd med nio av regeringen särskilt utvalda myndigheter: Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Livsmedelsverket. Ytterligare nio myndigheter bereddes tillfälle att yttra sig i frågan om regleringssamarbete: Elsäkerhetsverket, Swedac, Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg samt Transportstyrelsen. Justitiekanslern samt fyra akademiska institutioner bereddes möjlighet att yttra sig rörande investeringsskydd: Göteborgs, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet.

Kommerskollegium har även inom ramen för CETA-uppdraget bjudit in representanter för civilsamhällesorganisationer, fackliga organisationer och olika intresseorganisationer för att diskutera hur de önskar få möjlighet att lämna synpunkter och påverka processen med att ta fram frihandelsavtal.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login