Järnvägstekniska övningsanläggningar behövs

By on 26 april, 2023
Foto: Kasper Dudzik, Trafikverket

Järnvägen behöver fler utbildade bantekniker, eltekniker och signaltekniker. Kompetensbristen märks i Stockholm-Mälarregionen, som står för en stor andel av Sveriges järnvägstransporter. För att fler ska kunna utbilda sig krävs ändamålsenliga järnvägstekniska övningsanläggningar, men det saknas i Stockholm-Mälarregionen där både jobb och sökande finns.

Nu slår de nio regionerna i Mälardalsrådet larm och lämnar en kartläggning till Trafikverket som visar att det finns 20 befintliga, potentiella eller framtida anläggningar i Stockholm-Mälarregionen.

Järnvägen står inför en omfattande kompetensbrist, där järnvägstekniska yrken är en viktig kategori. Fler utbildade bantekniker, eltekniker och signaltekniker (B-E-S) behövs i hela landet, inte minst i Stockholm-Mälarregionen med stor andel av Sveriges järnvägstransporter. En viktig pusselbit är tillgången till järnvägstekniska övningsanläggningar för de studerande i närområdet. Dagens utbildningar genomförs i huvudsak vid Trafikverksskolan i Ängelholm, som främst rekryterar från södra Sverige.

Mälardalsrådet, som samlar nio regioner, har gjort en kartläggning av vilka möjligheter infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen kan erbjuda och därmed bidra till fler utbildningsmöjligheter. Kartläggningen visar att det finns 20 befintliga, potentiella eller framtida anläggningar i Stockholm-Mälarregionen. Nu överlämnar Mälardalsrådet kartläggningen till Trafikverket med förväntan att fler järnvägstekniska övningsanläggningar på sikt etableras i Stockholm-Mälarregionen.

– I Stockholm-Mälarregionen sker stora delar av Sveriges järnvägstransporter. Det handlar om både en omfattande arbetspendling och stora godsflöden, som har effekter på transporterna i hela landet. Underhåll av befintlig järnväg, exempelvis vid godsnoden Hallsberg, och omfattande satsningar som Fyrspåret Uppsala-Stockholm och Ostlänken kräver tillgång till specialiserad kompetens i närområdet. För att fler ska kunna utbilda sig till järnvägstekniker behövs närhet till övningsanläggningar. Med vår kartläggning vill vi bidra till Trafikverkets arbete och ser fram emot dialogen i denna viktiga fråga, säger Irén Lejegren (S), ordförande för Mälardalsrådets styrgrupp inom kompetensförsörjning.

Mälardalsrådets kartläggning kring järnvägstekniska övningsanläggningar visar bland annat att:

  • Uppskattningsvis hälften av det nationella kompetensbehovet inom ban-, el- och signaltekniker (B-E-S) finns i Stockholm-Mälarregionen.
  • Stockholm-Mälarregionen saknar ändamålsenliga järnvägstekniska övningsanläggningar.
  • Det finns flera möjliga platser för etablering av järnvägstekniska övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen.
  • Järnvägstekniska övningsanläggningar bör ligga nära marknaden där såväl sökande som jobben finns. Tillgänglighet är en nyckelfaktor.
  • Låga ekonomiska incitament är ett hinder för etablering av järnvägstekniska övningsanläggningar och järnvägsutbildningar.
  • Ersättningssystemet baseras på det befintliga studentunderlaget och utbildningsanordnare har idag begränsade förutsättningar att investera i nya övningsanläggningar.

Underlaget har lämnats till Trafikverket och kan läsas i sin helhet på Mälardalsrådets hemsida.

Fakta om kartläggningen

Utifrån underlag från nio regioner har Mälardalsrådet kartlagt vilken infrastruktur som finns tillgänglig i Stockholm-Mälarregionen som kan användas i övningssyfte vid utbildning inom järnvägsyrkena ban-, el- och signaltekniker, förkortat (B-E-S). Konkret handlar det om tillgången till motsvarande infrastruktur som Trafikverket har i sina anläggningar, dvs spår, växlar, kontaktledningar, reläskåp, signalsystem etc. Materialet ger därmed en bild av vilka befintliga, potentiella, intermittenta, framtida och övriga anläggningar som finns i Stockholm-Mälarregionen. Kartläggningen svarar inte uttryckligen på vilka av platserna som är mest lämpliga för fortsatt arbete, men lämnar efter sig en kortare analys med kriterier som kan användas som vägledning i ett framtida arbete om etablering av övningsanläggningarna i Stockholm-Mälarregionen. På sikt ska etableringen av järnvägstekniska övningsanläggningar bidra till att fler utbildningar inom järnvägens bristyrken genomförs.

Nio regioner samarbetar för bättre kompetensförsörjning

Mälardalsrådets En Bättre Matchning är Stockholm-Mälarregionens storregionala samarbete i inom strategisk kompetensförsörjning. Samarbetet samlar de regionalt utvecklingsansvariga i de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Mälardalsrådet

You must be logged in to post a comment Login