Kommuner föreslås få ställa krav på stöd

By on 1 maj, 2023
Arkivbild

Kommuner föreslås få ställa krav på stöd till det lokala samhällets utveckling när vindkraften byggs ut, Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har tagit emot betänkandet om incitament för en hållbar utbyggnad av vindkraft av utredare Ulrika Liljeberg.

Utredningen föreslår bland annat att kommuner, i samband med att beslut om att bygga vindkraft fattas, bör få möjlighet att ställa finansieringsvillkor för utvecklingen av det lokala samhället.

 – En utbyggnad av vindkraften är viktig för att bidra till klimatomställningen och elektrifieringen inom framför allt transportsektorn och industrin. Men vindkraften måste byggas ut på ett hållbart sätt. Det kräver en ökad acceptans i lokalsamhället, menar klimat- och miljöministern.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå system för att kompensera dem som påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad, men också lämna förslag som ger kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft.

Bland annat bör:

  • närboende kompenseras genom ett årligt belopp som har att göra med avståndet till vindkraftsparken
  • ägare som bor i intilliggande fastigheter ska ha rätt till inlösen som baseras på det marknadsvärde som finns innan vindkraftsparken byggs
  • en kommun bör få rätt att förena ett ja till en vindkraftspark med kravet att få finansiering för det lokala samhällets utveckling

Utredningen pekar också på två förslag som ska stärka kommunernas förmåga att medverka till utbyggd vindkraft, genom:

  • att Energimyndigheten ges i uppdrag att upprätta en vägledning till lagen om kommunala energiplaner (kraftslagsneutralt)
  • att ett tillfälligt stöd delas ut till kommuner för planering av utbyggd fossilfri elproduktion, (120 mnkr över åren 2024 – 2027)

– Utredningens betänkande skickas nu på remiss till ett stort antal instanser som företräder vindkraftsbranschen, olika intressegrupper, experter, kommuner och myndigheter. Planen är att vi första kvartalet nästa år ska kunna gå till riksdagen med skarpa förslag som ger kommunerna goda incitament, understryker klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login