Ny definition av hyggesfritt skogsbruk

Av på 6 oktober, 2021
Foto: Bo Persson

Skogsstyrelsen har beslutat om en ny, tydligare definition av begreppet Hyggesfritt skogsbruk. Definitionen ska underlätta dialogen inom skogssektorn samt göra det möjligt att mäta och följa upp omfattningen av hyggesfritt skogsbruk i Sverige.

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft ett uppdrag från regeringen att verka för att kunskapen om och omfattningen av hyggesfritt skogsbruk ska öka. Ett problem har varit att det inte har funnits någon tillräckligt beskrivande och accepterad definition av begreppet.

– Skilda uppfattningar om vad som menas med hyggesfritt skogsbruk har gjort det svårt att föra dialog inom skogssektorn. En ny tydlig definition är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag från regeringen på ett bra sätt, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Förutom att det varit svårt att föra dialog har också bristen på en tydlig definition gjort det svårt att mäta och följa upp omfattningen av hyggesfritt skogsbruk i Sverige.

Definitionen är framtagen i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har varit ute på remiss under våren. Skogsstyrelsens nya definition lyder:

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

I stödtexter konkretiseras de begrepp definitionen är uppbyggd av. Där står bland annat att det ska finnas träd som är minst 10 meter höga på marken. Vidare anges hur tät skogen måste vara (över 5§-kurvan i skogsvårdslagen), hur stor en lucka maximalt får vara (0,25 ha) och vilka krav som ställs på skärmar för att räknas som hyggesfritt skogsbruk. I rapporten finns ytterligare förtydliganden och beskrivningar av resonemangen. I rapporten anges även en definition av begreppet hygge.

– Språkligt sett kan man tycka att så länge det inte uppstår några hyggen är det hyggesfritt skogsbruk, men som framgår av definitionen behöver det dessutom alltid finnas stora träd på marken. Det ska också finnas en intention från skogsägaren att långsiktigt bruka skogen hyggesfritt, säger Carl Appelqvist, projektledare, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har utifrån den preliminära definitionen från i våras samlat in statistik om hyggesfritt skogsbruk i enlighet med regeringens återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev.

– Resultatet visar att hyggesfritt skogsbruk tillämpades på 644 000 hektar under 2020. Det var första gången som statistiken samlades in för både stor- och småskaligt skogsbruk. Vi strävar efter att detta ska göras årligen, säger Sebastian Constantino, statistiker, Skogsstyrelsen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Skogsstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in