Ny laserskanning en lönsam investering för Sverige

By on 27 februari, 2017

Myndigheter, forskning och företag agerar nu tillsammans för en ny satsning på en nationell laserskanning av Sveriges skogar, en investering som kan betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt.

Sedan cirka ett år tillbaka finns rikstäckande analys- och planeringsunderlag – skogliga grunddata – tillgängligt för skogsägare, skogsföretag, organisationer och myndigheter, i form av olika kartor. Kartorna beskriver 97 procent av Sveriges skogar och användningen är stor hos såväl skogsbruket som myndigheter.

Tack vare kartorna möjliggörs en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Varje tillkommande miljon kubikmeter skog betyder 1–2 miljarder kronor per år och 2 000 årsarbetstillfällen i skogsnäringen.

Vi vet nu i princip hur skogen ser ut överallt – hur höga träden är, hur tätt de står och vilken volym de har – och vi kan se hur skogen samspelar med mark, miljö och klimat. Våra beräkningar visar att samhällsnyttan är stor – varje satsad krona ger 50 till 100 gånger tillbaka, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande. Därför behöver en nationell laserskanning genomföras regelbundet. Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, SLU, Skogforsk och representanter för skogsbruket träffades nyligen för att diskutera förutsättningarna för detta.

Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger, säger Herman Sundqvist.

Samtliga aktörer bedömer att staten bör hålla samman arbetet och säkerställa en finansiering, så att de data som tas fram blir öppna data som kan vara digitalt tillgängliga för alla, från mindre skogsägare till myndigheter och andra samhällssektorer. Då kan de också utgöra en bas för digitalisering. Målet är att få till stånd en ny laserskanning från och med 2018.

Det här passar väldigt bra in i den nationella geodatastrategin. Sverige behöver ta tillvara digitaliseringens fördelar och spelfältet ska vara lika oavsett om man är en stor eller liten aktör, säger Bengt Kjellsson, generaldirektör, Lantmäteriet.

Vi behöver en ny laserskanning. Jag ser framför mig en rejäl kraftinsats för att vi ska komma igång snabbt och vi från skogsföretagen är beredda att bidra med finansiering. Förutsättningarna att hitta gemensamma lösningar är goda, säger Ola Kårén, skogsvårdschef, SCA Skog.

Skogliga grunddata har tagits fram genom att SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login