Ordningslagen för att stärka Sveriges säkerhet ses över

By on 19 augusti, 2023

Regeringen beslutade igår att ge en särskild utredare i uppdrag, att se över om Sveriges säkerhet ska kunna beaktas vid tillståndsprövning och villkorsgivning för allmänna sammankomster enligt ordningslagen.

Det svenska säkerhetsläget har allvarligt försämrats. Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot, från nivå tre till fyra på en femgradig skala. Bakgrunden är bl.a. den senaste tidens koranbränningar och desinformation om svensk socialtjänst.

Det är Polismyndigheten som prövar frågor om tillstånd för allmänna sammankomster enligt ordningslagen. Enligt grundlagen är det tillåtet att i lag inskränka yttrande- och demonstrationsfriheten med hänsyn till Sveriges säkerhet, men ordningslagen använder inte hela det utrymmet idag.

– Polismyndigheten får idag neka tillstånd till en allmän sammankomst om det finns fara för ordningen eller säkerheten på den aktuella platsen. Däremot får inte polisen väga in Sveriges säkerhet, till exempel en generell risk för terrorattentat, i bedömningen. Vid krig och krigsfara kan regeringen med stöd av lagen gripa in och begränsa var en allmän sammankomst får hållas. Här finns alltså ett glapp, en säkerhetsmässig sårbarhet, mellan krigsfara och ordningsstörningar på en specifik plats. Nu säkerställer vi att det finns ett beslutsunderlag för att i framtiden kunna agera om situationen kräver det, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredaren ska lämna förslag på hur omständigheter som hotar Sveriges säkerhet kan beaktas vid tillståndsprövningen och vid överväganden om att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst. I uppdraget ingår inte att överväga grundlagsändringar. Utredarens förslag måste därmed vara förenliga med regeringsformens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter.

– Vi vill värna den svenska yttrandefriheten. Grundprincipen är och ska vara att det är tillåtet att uttrycka även sådana åsikter som andra uppfattar som provokativa eller sårande. Det innebär inte att allt är tillåtet, till exempel regler om hets mot folkgrupp sätter gränser. Det innebär inte heller att staten står bakom allt som sägs under skyddet av den friheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Eftersom uppdraget rör grundlagsskyddade fri- och rättigheter kommer utredaren att biträdas av en parlamentarisk referensgrupp. Utredaren ska också lämna förslag om hur nya regler kan få en tidsbegränsad giltighet, och hur de kan utvärderas innan de eventuellt blir permanenta.

Särskild utredare blir Brottsförebyggande rådets generaldirektör Mattias Larsson. Utredningen ska redovisas senast den 1 juli 2024.

Politik
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login