Säkerhetsarbetet ska förstärkas

By on 27 oktober, 2023
Arkivbild

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska förstärka säkerhetsarbetet. Medarbetare i rättsväsendet riskerar att utsättas för otillåten påverkan, när personer med koppling till bland annat organiserad brottslighet lagförs.

Det innebär att Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, precis som övriga myndigheter inom rättsväsendet, ställs inför nya säkerhetsrelaterade utmaningar. Regeringen ger därför myndigheterna i uppdrag att förstärka säkerhetsarbetet inom respektive myndighet.

– Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande – den infiltrerar politiska partier och myndigheter, den utövar påtryckningar på offentliga beslutsfattare och skrämmer vittnen till tystnad. Det är givetvis oerhört allvarligt när hot, våld och trakasserier riktas mot medarbetare, men i förlängningen är det också ett mycket allvarligt angrepp på vårt demokratiska system. Därför ger vi nu både Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att förstärka säkerhetsarbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bedriver redan ett aktivt säkerhetsarbete och säkerhetsfrågor ges ett stort genomslag i myndigheternas arbete med den fysiska säkerheten. Det är angeläget att säkerhetsarbetet intensifieras i takt med samhällsutvecklingen och ligger steget före i syfte att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i hela verksamheten.

I uppdraget ingår att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras på kort sikt för att förstärka säkerhetsarbetet. Det gäller såväl medarbetarskyddet som verksamhetens skydd mot otillåten påverkan ur ett bredare perspektiv.

Myndigheterna ska redogöra för hur samverkan med övriga relevanta myndigheter inom rättsväsendet kring säkerhetsarbetet ser ut, och om det finns behov av en utvecklad samverkan. Synpunkter ska inhämtas från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i relevanta delar.

Uppdragen ska delredovisas av respektive myndighet senast den 1 april 2024 i den del som avser medarbetarskyddet. Senast den 1 november 2024 ska uppdragen slutredovisas.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login