Förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

By on 8 maj, 2023
Bild: Arbetsmiljöverket

Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas, många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer.

I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld mot skolpersonal. Omkring 1 000 grund- och gymnasieskolor i hela landet ska besökas. Insatsen pågår till och med juni 2024.

Anmälningarna om hot och fysiskt våld i skolan har ökat kraftigt senaste åren. Anmälningar handlar om att skolpersonal fått utstå hot, slag, sparkar och annat fysiskt våld. Nu inleder Arbetsmiljöverket en stor inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld.

Anmälningarna om allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket visar på en stadig ökning av anmälningar som rör hot och våld på skolorna de senaste åren. Mellan 2012 och 2022 mer än fördubblades antalet anmälningar om hot och våld i grund- och gymnasieskolan – från knappt 400 till 850. Anmälningarna rör främst hot och våld som begås av elever mot lärare, elevassistenter eller annan skolpersonal och i flera av anmälningarna nämns att liknande våld har skett tidigare – eller till och med på regelbunden basis.

– Det är helt oacceptabelt att våld i skolan alls förekommer och att det tycks ha blivit vanligare. Vi tror att det kan röra sig om både en ökad benägenhet att anmäla och en reell ökning av hot och våldssituationer i skolan. Oavsett så är det nolltolerans som gäller och ändå positivt att skolans huvudmän/arbetsgivare oftare ser allvarligt på det hot och våld som sker i skolan och att de lever upp till lagens krav på att anmäla tillbud till Arbetsmiljöverket, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Hot och våld allt vanligare

Vår statistik visar att antalet anmälningar av hot och våld i skolan har ökat kraftigt. Bland dessa är anmälningar om fysiskt våld vanliga. Anmälningarna visar också att det är allt grövre våld där skolpersonal får utstå bland annat slag, sparkar, skallning, strypning och rivning.

Flera anmälningar beskriver hur lärare och annan personal blir skallade, får hår bortslitet och örfilar och knytnävslag. En anmälan beskriver hur en elev sparkar och slår en lärare. När en annan personal griper in tar eleven tag i håret så att det lossnar. Anmälan avslutas med att konstatera att det är andra gången den veckan läraren får ta emot slag och sparkar av eleven.

– Arbetsgivare ska organisera och utforma arbetet för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsgivaren ska också se till att alla på arbetsplatsen får kunskap om hur personalen ska hantera risksituationer. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet, är en psykisk belastning som också påverkar arbetsmiljön negativt. Detta ska arbetsgivaren också känna till och förebygga, säger Erna Zelmin.

Förebygg risker för hot och våld

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön gäller på alla arbetsplatser. Huvudmannen/arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att regelbundet undersöka, bedöma och åtgärda risker för hot och våld. Åtgärder och säkerhetsrutiner ska följas upp för att se till att de fungerar. Det är också viktigt att det finns krisstöd. Med ett bra systematiskt förebyggande arbete går det att skapa trygga arbetsplatser både för personalen och för eleverna.

Den ökande trenden av hot och våldanmälningar i skolan verkar följa en generell ökning av antalet anmälningar om hot och våld i andra branscher inom arbetslivet.

– Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och våldssituationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbetsplats där personalen kan känna trygghet, även i verksamheter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig, säger Annika Schmidt, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats mot hot och våld i skolan.

Arbetsmiljöverkets inspektionssinsats pågår till juni 2024. Omkring 1 000 skolor, både kommunala och fristående skolor, över hela landet kommer få inspektionsbesök.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmiljöverket

You must be logged in to post a comment Login