Bättre möjligheter att upptäcka och motverka fel

By on 25 december, 2023
Arkivbild

Bättre möjligheter för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten att upptäcka och motverka fel. Regeringen har tagit emot ett betänkande med förslag för att effektivisera kontrollverksamheten hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

Förslagen ska ge bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka fel. Utredningen lämnar också förslag om en modern och mer flexibel dataskyddsreglering för myndigheterna.

Analyser av stora mängder data kan vara effektivt för att upptäcka samband, avvikelser och mönster av olika slag. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen en utredning för att undersöka bättre möjligheter för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten att använda dataanalyser och urval i sina kontrollverksamheter.

Genom utredningens förslag ska myndigheterna kunna inrikta sina kontroller mot områden med hög risk för fel och fusk och där bästa möjliga effekt kan uppnås.

I betänkandet föreslår utredningen att det ska införas bestämmelser i beskattnings-, folkbokförings-, tull- och kronofogde­datalagen som ger myndigheterna rätt att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att göra dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka fel i de verksamheter som omfattas av de nya lagarna.

Kronofogdemyndigheten ska även få behandla personuppgifter för att göra sådana analyser och urval i syfte att motverka överskuldsättning. Flera bestämmelser föreslås även som ska minska det intrång i den personliga integriteten som förslagen kan leda till.

Utredningen har även haft i uppdrag att modernisera myndigheternas dataskyddsreglering då den nuvarande regleringen inte tar hänsyn till den tekniska utveckling som har skett sedan reglerna infördes. I betänkandet föreslår utredningen en modern och mer flexibel dataskyddsreglering.

Syftet med förslagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Förslagen kommer i ett nästa steg att remitteras och föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login