Över 70 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

By on 12 mars, 2022
Arkivbild

Naturvårdsverket fördelar nu över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022, bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Våtmarker är bland de mest artrika naturmiljöerna i Sverige. Bidragen om cirka 70 miljoner kronor har fokus på just biologisk mångfald och åtgärder för att restaurera och återställa våtmarker för skyddsvärd natur. Det kan till exempel vara åtgärder som att lägga igen diken i myrmarker eller att ta bort igenväxning från tidigare utdikad mark. Bidrag går också till projekt som ska restaurera strandängar. De är främst viktiga för fågellivet.

Länsstyrelserna har ansökt om bidragen och i Naturvårdsverkets beslut beviljas bidrag för 2022 och för de kommande åren 2023 och 2024. Totalt omfattar beslutet cirka 140 miljoner kronor.

– Att restaurera våtmarker i skyddade områden är bra både för naturen och klimatet. Vi försöker också bidra till en långsiktig finansiering eftersom det oftast tar flera år från idé till resultat, förklarar Conny Jacobson, handläggare på Naturvårdsverket.

– Flera av åtgärderna kommer att bidra till att bevara några av Sveriges mest hotade arter som behöver fungerande våtmarker, säger Bo Nilsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Totalt planerar länsstyrelserna åtgärder för att gynna naturtyper och arter i över 400 projekt och på en sammanlagd yta om cirka 5000 hektar per år, det motsvarar ungefär ytan över Örebro tätort.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Naturvårdsverket

You must be logged in to post a comment Login