Kraftsamling för att knäcka gängens ekonomi

By on 16 augusti, 2023

Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten ska stärka sina insatser för att motverka organiserad brottslighet, genom att inrikta arbetet mot sådana åtgärder som slår sönder gängens ekonomi.

– Vi genomför nu en kraftsamling mot gängens ekonomi, säger finansminister Elisabeth Svantesson. – Samhällets resurser behöver fokuseras och samverka för att motverka den organiserade brottsligheten. För att stärka Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndighetens arbete mot den kriminella ekonomin har regeringen tydliggjort myndigheternas fokus på detta område.

Målbilden som presenteras idag omfattar sju delmål. Bland annat ska myndigheterna i större utsträckning ha stoppat att företag används som brottsverktyg inom organiserad brottslighet, ökat insatserna för att spåra och återta brottsvinster och motverkat falska betalningskrav.

Målbilden ska vara uppfylld hösten 2024 och regeringen kommer löpande följa myndigheternas arbete. Målbilden kommer följas upp genom ett antal indikatorer, t.ex. antal avslagna ansökningar om f-skatt, genomförda kontroller, beslut om skattejusteringar, stoppade betalningskrav, och brottsanmälningar.

Myndigheternas kraftsamling är ett led i regeringens prioritering att knäcka den organiserade brottsligheten. För att bekämpa den organiserade brottsligheten har regeringen lagt om kriminalpolitiken, med bland annat mer resurser till rättsväsendet, effektivare verktyg för brottsbekämpning, tidigare och tydligare sociala insatser för att förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet och rivna sekretess­hinder för bättre samverkan.

Flera åtgärder har även genomförts för att knäcka gängens ekonomi. Bland annat har regeringen justerat tullbefogenhetsutredningens fokus för att kriminalisera utförsel av stöldgods samt beslutat om inrättandet av Utbetalningsmyndigheten för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Därutöver har Kronofogdemyndigheten tidigare fått effektivare verktyg i utsökningsförfarandet, bland annat genom ökade möjligheter till distansutmätning. Regeringen vill nu se att Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten intensifierar arbetet med att knäcka gängens ekonomi.

Ekonomi | Politik
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login